Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2023-03-24 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.

     Nutarta: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Valdybos veiklos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.

     Nutarta: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.

     Nutarta: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

     Nutarta: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2022 m. pelną pervesti į rezervinį kapitalą.

  1. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

     Nutarta: Patvirtinti 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

     Nutarta: Patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatus.

 Valdyba