Dėmesio vyksta paskolų akcija!

Visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2021-03-31 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Valdybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Paskolų komiteto veiklos  ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nutarta: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2020 m. pelną pervesti į rezervinį kapitalą.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

Nutarta: Išrinkta 5 valdybos nariai. Išrinktas valdybos pirmininkas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Nutarta: Išrinkta 3 paskolų komiteto nariai. Išrinktas paskolų komiteto pirmininkas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta: Suteikti valdybai įgaliojimus iki kadencijos pabaigos.

9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatus.

VALDYBA